FIBU/WFIBU a definovanie DPH

Pokiaľ pracujete s viacerými sadzbami DPH, tak je vhodné ich mať zadefinované podľa  doporučení autora programu p. Vaneka.

citujem z Helpu, / help si otvoríte z FIBU - POMOC - Príručka vo formáte PDF / otvorí sa Vám Uźívateľská príručka pre podvojné účtovníctvo / používam Help verziu - január 2021 /

A/ Definovanie sadzieb DPH

Na str. 59 - sú uvedené sadzby DPH, tabulka. Vanek pise.../ doporučujem dodržať /

...Na poradí sadzieb nezáleží, ale vhodné je uviesť ich v tomto poradí:
DPH1
ZÁKLADNA sadzba DPH v percentách. /pozn. admina: aktuálne v roku 2023 - 20% /
DPH2
ZNÍŽENÁ sadzba DPH sadzba v percentách  / pozn. admina: aktuálne v roku 2023 - 10% /

B/ Definovanie účtov DPH v číselníkoch / Číselníky - Účtová osnova/

Na strane 52 je info tabulka, ktorá sa týka definícii účtov v číselníkoch, v stĺpci DPH, sú v tabuľke čísla od 1 do 6, ktoré sa uvádzajú v riadku DPH účtu v účtovnej osnove. Tieto čísla sú "riadiace znaky", ktoré určujú, ktoré účty bude FIBU používať vo výkaze. Ak si zadefinujete nový účet pre DPH napr . 34311 /pre sadzbu 5 percent,vstup/ a ak si nedáte riadiaci znak "2" na konci riadku v číselníku, tak sa Vám účet nezobrazí vo výkaze DPH /resp. mne sa nezobrazoval/ Citujem z Helpu:

1 vstup, základná sadzba
2 vstup, znížená sadzba
3 dovoz tovaru, základná sadzba
4 dovoz tovaru, znížená sadzba
5 výstup, základná sadzba
6 výstup, znížená sadzba
ďalšie označenie nájdete pri popise výkazu DPH

C// SKRATKY pre účtovanie

FIBU je silné v skratkách, čiže je vhodné si podľa riadiacich znakov zadefinovať aj skratky v číselníku pre dané DPH  / vid. číselníky - Skratky dokladov /

Každý riadok začína číslom - t.j. napr. pre zníženú sadzbu 10 percent je vhodné mať skratku - číslo 2.

Pre druhú zníženú sadzbu - 5 % / dodáváteľské fa./ som definoval číselnú skratku 99.Tretiu sadzbu FIBU nepozná, tak je jedno aké číslo zadáte, ale určite nie ešte raz číslo 2, ktoré už obsadila sadzba 10 % .

POZOR -  FIBU pri použití skratky pre 5% sadzbu, síce riadok doplní, nechá aj zadefinované účty, ale vymení text za 10 percent, a tiež hodnotu DPH spočíta ako 10 percentné DPH. Tieto dva údaje, hodnotu DPH a sadzbu treba  hneď opraviť. / pozn. admina - takto sa to správalo v našom firemnom FIBU / 

Vo výkaze DPH FIBU doplní do zníženej sadzby hodnotu, ktorú si doplníte pri účtovaní, a neuvedie základ. Riadok napíše s otáznikom. Spočítaná suma DPH je správna, základ pre túto sadzbu nie je správny, chýbajú v ňom základy pre 5 % DPH, ktoré sa doplnia v programovom mostíku pre KV DPH, alebo sa dajú vo formulári KV DPH doplniť ručne...

Ešte napíšem zaujímavosť, ktorá pomôže, ak ju nepoznáte...keď si v číselníku v danom riadku účtu kliknete kurzorom na tretiu čiaročku, tú poslednú v riadku, a stlačíte CTRL+F1 tak sa zobrazí zoznam riadiacich znakov ktoré môžete na dane miesto napísať. Volám to "riadiace znaky". lebo podľa toho čo tam napíšete, tak sa bude účet správať v rámci účtovníctva.

admin