Výstupy údajov z FIBU/WFIBU

Do roku 2021 riešil výstupy údajov p. Vanek, autor programov. Pri zmenách tlačív na DU riešil v upgradoch programov aj zmeny vo výstupoch, upravoval výkazy pre daný účtovný rok. Od septembra 2021 to už ale bohužiaľ neplatí..

V tomto článku som rozpísal možnosti výstupov, ktoré existujú vo FIBU. Zameral som sa len na výstupy použiteľné ako vstupy do iného software. Výstup v zmysle tlačového výstupu na tlačiareň nie je predmetom tohoto článku.

admin

---

Výstupy z FIBU.

1. Formuláre/výkazy pre vyplnenie tlačív na DU, ktoré vytváral autor programu.

2. Vlastné formuláre/výkazy, ktoré si vieš vytvoriť a integrovať do FIBU. / a objavia sa v zozname výkazov /

3. Vlastné formuláre/výkazy, ktoré si vieš vytvoriť, upraviť, ale nie sú integrované do FIBU. / neobjavia sa v zozname výkazov /

4. Export údajov - varianta 1 / menu Rôzne - Export údajov /

5. Export údajov - varianta 2 / SHIFT+F3, tlač s voľbou tlačiarne /

----

k bodu 1. Formuláre/výkazy pre vyplnenie tlačív na DU, ktoré vytváral autor programu.

              Tieto formuláre autor dopĺňal a vymieňal podľa aktuálneho právneho stavu v slovenskej legislatíve.  Napr. pre vyplnenie DzP pre PO za rok 2020 je to tlačivo DPPOv20. Tieto tlačivá sú integrálnou súčasťou FIBU a nájdeš ich: Menu Tlačové zostavy - Výkazy - a tu v zozname výkazov sú to všetky výkazy v hornej časti zoznamu.

Hornú a dolnú časť v klasickom FIBU delí vodorovná čiara. Výkazy v hornej časti mal plne pod kontrolou autor programu. Zoznam a príslušné súbory menil p. Vanek pri upgradoch FIBU/WFIBU. Treba ale dodať, že cez Menu Číselníky- výkazy - si môžete pozrieť a upraviť účty, ktoré v týchto výkazoch p Vanek preddefinoval. Bohužiaľ tieto úpravy neumožňujú zásadnú zmenu - úpravu výkazu resp. jeho prispôsobenie na nový formulár na DU. 

 

 k bodu 2. Vlastné formuláre/výkazy, ktoré si vieš vytvoriť a integrovať do FIBU / a objavia sa vo výkazoch /

                  Existuje možnosť vytvoriť si z FIBU vlastný výstup ktorý si zadefinuješ ako formulár/výkaz a tento výkaz sa ti objaví v dolnej časti zoznamu výkazov. /pod deliacou čiarou /

Vytvoriť nový formulár/výkaz viď. Menu Číselníky - výkazy - stlač F4 /pre klasické FIBU/ alebo voľba Nový výkaz /pre  WFIBU/. 

Použitie nového formuláru/výkazu -  viď Menu Tlačové zostavy - Výkazy - a tvoj výkaz sa objaví v zozname výkazov pod čiarou...

 

k bodu 3. Vlastné formuláre, ktoré si vieš vytvoriť, upraviť, ale nie sú integrované do FIBU. / neobjavia sa v zozname výkazov /

                  Do tejto skupiny patria všetky formuláre dostupné v adresári programu, napr. txt súbory / košielky pre tlač  faktúr, dodacie listy atd. Tieto formuláre vrátane možností úprav sú podrobne popísané v helpe  /pdf v odseku Formuláre /. viď menu Pomoc - Príručka vo formáte PDF / .

 

k bodu 4. Exporty údajov - varianta 1 / menu Rôzne - Export údajov /

                   V menu Rôzne - Export údajov - je zoznam formulárov, ktoré sa dajú využiť pre export. Dajú sa aj upravovať / v klasickom FIBU - SHIFT+F4 /. Tu si môžeš napr. vyexportovať databázu firiem. Pri exportovaní máš možnosť výberu formátu exportného súboru / napr. pdf, txt ... /.

 

k bodu 5. Exporty údajov - varianta 2 / SHIFT+F3, tlač s voľbou tlačiarne /

                  Keď si zvolíš menu Tlačové zostavy - a zvolíš napr. Hlavná kniha analytika - zvolíš konkrétny mesiac a zobrazia s ti dáta - tak máš možnosť tlače s výberom tlačiarne SHIFT+ F3. Tu sú zaujímavé tri voľby EXPORT /  Export do Excelu /  Export do Open Office. Keď si zvolíš  voľbu EXPORT, tak máš možnosť zvoliť konkrétne formáty súborov - Uložiť vo formáte - PDF / CSV / XML / TXT / HTM / DBF.

Takýmto spôsobom vieš dostať údaje Hlavnej knihy - analytiky napr. do PDF a poslať ich klientovi.

Bohuźiaľ výkazy pre DU majú svoje pravidlá a nedajú sa jednoduchou cestou zadefinovať ako vlastný formulár / podľa bodu 2 alebo 3 /  a potom exportnúť do xml formátu, ktorý by akceptoval DU. Na druhej strane je pozitívny fakt, že FIBU má široké možnosti exportov databázových údajov, ktoré sa dajú v budúcnosti využiť ako vstup do "programového mostíka", ktorého výstup bude xml súbor akceptovaný vo formulári na DU.

admin

---