Uplatnenie pohľadávky voči firme v lividácii

Tento článok je určený všetkým, ktorí rozmýšľajú, či si uplatniť pohľadávku voči firme v likvidácii a ešte takúto situáciu neriešili. Článok je písaný 14.12.2022 a odpovedá aktuálnemu právnemu stavu.

V prvom rade si treba uvedomiť že je zásadný rozdiel či je firma v konkurze, alebo v likvidácii. Do konkurzu sa dostane firma kvôli neplneniu svojich záväzkov, má dlhy, je platobne neschopná a pod. Do likvidácie môže firma vstúpiť aj zo svojho vlastného rozhodnutia, keď sa spoločníci rozhodnú ukončiť fungovanie firmy. /a to je prípad firmy V-SOFT, s.r.o./

Firma v likvidácii má zmenený názov t.j. môžete si overiť v OR SR, že firma V-SOFT, s.r.o. sa zmenila na V-SOFT, s.r.o. v likvidácii. Tiež je do  OR SR zapísaný likvidátor firmy. Dôležitý je aj dátum zápisu do OR SR, lebo od neho do 45 dní treba doručiť likvidátorovi vašu pohľadávku. Okrem OR SR je likvidátorom zverejnená výzva na uplatnenie pohľadávok aj v Obchodnom vestníku.  / OR SR = obchodný register SR; www.orsr.sk /

Čo treba urobiť:

1. sformulujte list, kde uvediete, že si uplatňujete pohľadávku. Na uplatnenie pohľadávky voči firme v likvidácii neexistuje predpísané tlačivo - na rozdiel od pohľadávky voči firme v konkurze. Takže stačí jednoducho a logicky napísať -  KTO - KOMU - ČO - POPIS/TEXT - PRILOHY - DÁTUM a PODPIS. Nezabudnite do popisu napísať aj IBAN Vášho účtu, kde Vám má likvidátor poukázať peniaze.

2. Priložíte k listu prílohy - kópiu faktúry, kópiu príkazu k úhrade, výpisu z účtu, popr. nejakú časovú identifikáciu kedy bola faktúra uhradená.. 

3. List aj s prílohami pošlite na adresu likvidátora, ktorá je napísaná vo výzve k uplatneniu pohľadávok. viď. link Výzva ...

 Pozn: List aj prílohy sa posielajú len likvidátorovi - na rozdiel od konkurzu kde sa dávajú aj na príslušný súd. Tiež podľa informácii, ktoré som dostal, netreba tieto písomnosti v prípade firmy v likvidácii overovať u notára. 

---

admin