So súhlasom JUDr. Michala Heleša zverejňujem výzvu na uplatnenie pohľadávok.

admin

----------------------

„Vec: Oznámenie o vstupe do likvidácie. Výzva na prihlásenie pohľadávok.

Týmto ako likvidátor oznamujem, že spoločnosť V-SOFT, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Pankúchova 5, 851 04 Bratislava, IČO: 43 842 968 vstúpila dňa 02.12.2022 do likvidácie. Veritelia si môžu prihlásiť svoje pohľadávky a iné práva voči spoločnosti V-SOFT, s. r. o. na nasledovnej adrese: JUDr. Michal Heleš, Landererova 8, 811 09 Bratislava.

JUDr. Michal Heleš

likvidátor“

-----------------------------